Självregleringens finansiering


Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens verksamhet med  de fem sakorganen Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK), Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering samt ett gemensamt administrativt kansli drivs i  Självregleringen i Sverige Service AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och tillhandahåller service till föreningens medlemmar och till näringslivet när det gäller god sed på den svenska aktiemarknaden.

Finansieringen av verksamheten sker genom avgifter. Avgiften betalas huvudsakligen av de på den svenska finansmarknaden noterade bolagen organiserade genom huvudmannen Aktiemarknadsbolagens förening och till en mindre del av de övriga huvudmännen; FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella Ägares Förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och Svenskt Näringsliv samt genom betalning för tjänster utförda av sakorganet Aktiemarknadsnämnden.

För ytterligare information återfinns i vänstermenyn Självregleringen i Sverige Service AB:s senaste årsredovisningar.