Självregleringens finansiering


Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens verksamhet med  de tre sakorganen, ,

Aktiemarknadsbolagens förening , Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering , och  ett gemensamt administrativt kansli drivs i  Självregleringen i Sverige Service AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och tillhandahåller service till föreningens medlemmar och till näringslivet när det gäller god sed på den svenska aktiemarknaden.

Finansieringen av verksamheten sker genom avgifter. Drygt 2/3 av avgiften betalas av de på den svenska finansmarknaden noterade bolagen och till knappt 1/6 av huvudmännen; Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella Ägares Förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenskt Näringsliv. Resterande finansiering härrör från betalning för tjänster utförda av sakorganet Aktiemarknadsnämnden.

För ytterligare information återfinns i vänstermenyn Självregleringen i Sverige Service AB:s fem senaste årsredovisningar.