Om Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden


Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar genom sina fem sakorgan;

Föreningen utser ledamöterna i de olika sakorganen samt beviljar budget för verksamheterna.

Självregleringen innebär att näringsliv och andra intressenter på marknaden själva utformar och beslutar om reglerna på värdepappersmarknaden och vad som är god sed. Syftet är att skapa och upprätthålla förtroendet bland såväl inhemska som utländska marknadsaktörer, samt åstadkomma en sund och effektiv värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag, investerare och övriga intressenter.

Riksdagen och Finansinspektionen har, som en följd av modellens fördelar, valt att delegera viss myndighetsutövning och normgivning till självregleringen.

Huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens utgörs av Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och Svenskt Näringsliv.

Huvudmännen utser styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som i sin tur utser ledamöterna i sakorganen.

Finansiering av verksamheten sker med avgifter från de på den svenska finansmarknaden noterade bolagen,  från huvudmännen och genom betalning för uttalanden i sakorganet Aktiemarknadsnämnden.