Nyheter från våra sakorgan


Aktiemarknadsnämnden

2020:19 God sed vid avnotering av ett aktieslag (Electrolux Professional)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Remissvar avseende Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Rådet för finansiell rapportering

Avgivet remissvar till IASB